תקנון אתר "רולדין אונליין"

כללי

"רולדין בע"מ" ו"רולדין ניהול סניפים וזכיינות בע"מ" (להלן: "רולדין"), בעלת רשת סניפים בפריסה ארצית המופעלים על ידי זכיינים מטעמה ומספר בודד על ידי רולדין עצמה, משיקה בזאת, אתר אינטרנט עבור שירות הזמנת משלוחים אותם ניתן להזמין באמצעות אתר האינטרנט של רולדין לבירור פרטים לגבי השליחות ניתן לשלוח פנייה בצור קשר באתר רולדין (להלן: "האתר").

השימוש באתר משמעו, אישור והסכמת המשתמש באתר להוראות המפורטות להלן (להלן: "המשתמש" ו/או "המזמין"), אשר יעשה בו שימוש בהתאם לכללים שיפורטו להלן וכן בהתאם להוראות כל חוק ודין לרבות אך לא רק הוראות שחלות ואשר יחולו מטעם הרשויות המוסמכות וכן הוראות על שימוש באתרים, כפי שיהיו מעת לעת (להלן : "הוראות הדין").

מובהר בזאת, כי בכל מקרה של הפרת כללי השימוש וזאת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רולדין, רשאית רולדין ו/או מי מטעמה ו/או כל רשות מוסמכת, להביא להפסקת השימוש ע"י המשתמש ו/או לנקוט באמצעים שונים, לרבות בהליכים משפטיים.

רולדין שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר למזמין ו/או משתמש מסוים, לבצע רכישות באמצעות האתר, וזאת מכל סיבה שהיא, וללא צורך במתן נימוק או הסבר לכך.

תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

שירות המשלוחים

הזמנת משלוח מותנית במילוי פרטי המשתמש בטופס ההרשמה באתר. על המשתמש למלא טופס

הרשמה זה בעת השימוש הראשוני באתר. המשתמש מתחייב למסור פרטים מלאים, נכונים

ומדויקים הכוללים בין היתר: שם, מספר ת.ז., כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.

תשומת הלב, כי הינך נותן הסכמתך לכך שפרטים שמסרת לנו באתר: שם וכתובת דואר אלקטרוני יישמרו אצלנו במערכת לצורך זיהוי בהזמנה הבאה שלך באתר. בכל מקרה, במסגרת התהליך תידרש להקיש את מספר הנייד שלך ותקבל בהודעת SMS קוד אימות על מנת שתזין אותו באתר בעת ביצוע ההזמנה לצורך המשך תהליך ההזמנה והשלמתו.

מודגש, כי אין לעשות שימוש באתר פחות מגיל 18 ו/או בזהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים.

כמו כן יובהר, כי המכירה של כל מוצרי רולדין נעשית אך ורק בגבולות ישראל.

מסירת פרטי המשתמש ונתונים אחרים אודותיו באתר תהווה הסכמה והיתר לרולדין לעשות בהם שימוש לצורכי מתן שירות לצורך טיפול בהזמנת המשתמש באמצעות אתר זה או באמצעות הודעת מסר קצר לרבות, שיפור השירותים בכלל זה הסכמה לקבלת מסרים, הודעות ,תכתובות, שאלונים, בדיקות תקופתיות, סקרים וכו' שנועדו לשפרם ולשפר את השירות כלפי לקוחות רולדין.

מבלי לגרוע מהאמור, רולדין תשלח למזמין דיוור ישיר בכפוף לכך שהמזמין נתן הסכמתו באופן פוזיטיבי לאמור, כמפורט להלן:

רולדין מעוניינת לשלוח אליך מעת לעת, באמצעות הפרטים שהזנת במסגרת הזמנה שביצעת באתר רולדין – דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS מידע בדבר מוצריה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, היינו, רק אם סימנת באופן פוזיטיבי את הצ'ק בוקס המסומן. מובהר בזאת, כי בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולבטלה ובהתאם, תחדל לקבל מידע פרסומי כאמור. רולדין לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר רולדין. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

רולדין תעניק משלוחים עד לכתובת המשתמש באזורי החלוקה המוגדרים בלבד. יובהר כי שירות המשלוחים מוגבל לאזורי חלוקה ורולדין תהיה רשאית לערוך שינויים באזורי החלוקה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה מראש.

שירות הזמנת משלוח באתר מותאם לשעות פעילותם ועלול להשתנות מעת לעת ומבלי ליתן הודעה מראש.

טרם משלוח ההזמנה ביום אספקת ההזמנה, יקבל המזמין הודעה לפיה, ההזמנה יצאה  והיא בדרך אליו.

בכל מקרה, רולדין אינה אחראית לכל איחור ו/או אי הגעה באספקת המוצר בשל נסיבות שאינן מצויות בשליטתה ואשר יש בהן כדי לסכל את הגעתו של המשלוח במועדו ובהן מסירת פרטים כוזבים בידי המזמין, מסירת פרטים בלתי מדויקים בידי המזמין, סגירת כבישים וחסימת התנועה בידי גורם חיצוני, אסון טבע, מצב חירום לאומי, מזג אוויר סוער, תקנות וצווים של הרשויות המוסמכות שעל פיהן פועלת רולדין לרבות אך לא רק תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף – 2020 וכל סיבה אחרת שלא ידעה עליה ולא יכולה היתה לדעת עליה. בכל הקשור לאמור, המשתמש פוטר את רולדין ו/או מי מטעמה מכל אחריות מכל מן וסוג שהוא ולא תשמע כלפיה כל טענה ו/או דרישה ו/תביעה בעניין. מובהר בזאת, כי רשימה זו הינה חלקית ואיננה ממצה נסיבות כאמור.

שירות הזמנת משלוח באתר מותנה בהזמנה בעלות מינימלית בסך של 100 ₪ בתוספת דמי משלוח בסך של 30-50 ₪  שייגבו עבור כל משלוח בעת ביצוע ההזמנה. (מחיר המשלוח עשוי להשתנות בהתאם למרחק השליחות מסניף רולדין הקרוב )

אמצעי התשלום באתר הינו באמצעות כרטיסי אשראי והכל בכפוף להלן:

 1. אישור ההזמנה מותנה בשימוש בכרטיס אשראי בתוקף, ובאישור מטעם חברת האשראי.
 2. אישור ההזמנה מותנה בזיהוי המזמין באתר באמצעות קוד אשר יישלח בהודעת טקסט לטלפון הנייד שימסור המזמין. יובהר כי השלמת הזיהוי באתר תהווה אסמכתא להזמנה.

הערות

 1. הנתונים המופיעים על מוצרי רולדין נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם. יתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו. תשומת הלב, כי חלק מהמוצרים אשר אינם נארזים באריזה הרמטית כשם שנמכרים בחנויות הרשת כגון: עוגות שמרים קראנץ', מאפים במשקל וכיוצ"ב, אינם נושאים תווית המפרטת את מרכיבי המוצר. תשומת הלב, כי ניתן לראות את פירוט מריבי המוצר בקטלוג המוצרים באתר החברה.  מובהר בזאת, שכל המוצרים נעשים בסביבה אלרגנית  ועל המזמין מוטלת האחריות לבדוק מראש האם המוצר שהזמין מכיל חומרים אלרגניים כגון: מוצרי חלב, אגוזים לסוגיהם, קוקוס, ביצים, גלוטן וכד' אשר מפורטים בקטלוג המוצרים של האתר כאמור.
 2. מובהר בזאת, כי ההזמנות באתר בין אם המשלוח נעשה ע"י רולדין ובין אם נעשה באמצעות איסוף עצמי אינן כוללות מבצעים שונים הנעשים בסניפי רולדין מעת לעת לרבות אך לא רק, בסופי שבוע ו/או מבצעים המתבצעים בסניפים ספציפיים ו/או מבצעים שיכולים ויהיו רק באתר רולדין ולא בסניפי רולדין ולכן, לא תשמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המזמין כלפי רולדין ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

ביטול / שינוי הזמנה

 1. שינוי ו/או ביטול הזמנה על ידי המזמין תתאפשר בהתאם להוראות הדין.
 2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לפרק זה, ככל שהמזמין רכש את ספר רולדין, יחולו ההוראות הבאות:
  1. אם הספר נרכש במסגרת מבצע  כלשהו לרבות אך לא רק כ"מארז מתנה" או כל דבר דומה אחר אשר מלבד הספר רכש או קיבל המזמין מוצר מזון כלשהו כגון: עוגה, לא ניתן יהיה להחליף ו/או להחזיר את אותו מוצר מזון שנרכש במסגרת מבצע כלשהו כאמור במוצר מזון אחר או בכל מוצר כלשהו לרבות לא בכסף או בשווי כסף.
  1. מבלי לגרוע מהאמור בפרק זה (ביטול / שינוי הזמנה), ככל שהמזמין יבקש להחזיר את הספר שנרכש או לקבל זיכוי בעדו והספר נרכש כאמור במסגרת מבצע כלשהו, הדבר יתאפשר בהתאם להוראות הדין כאמור וכן בניכוי מוצר המזון הנוסף שנרכש במסגרת אותו מבצע כאמור והכל בהתאם לפרסומי רולדין באשר לאותו מבצע ספציפי (לדוגמא: אם המזמין רכש את הספר וקיבל עוגה מתנה שעלותה לצרכן סך של 35 ₪ אולם המזמין קיבלה במחיר הספר, וביקש להחזיר את הספר, יוכל להחזירו בהתאם להוראות הדין ובקיזוז עלות העוגה אותה קיבל במסגרת אותו המבצע, היינו, בקיזוז של 35 ₪. על אף האמור, רולדין שומרת על זכותה לקזז מחיר מופחת מהמחיר המלא של העוגה והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלבד שבשום מקרה הקיזוז האמור לא יהיה במחיר שהינו גבוה ממחיר העוגה כפי שהיא נמכרת ללקוחות רולדין stand alone).
 3. מובהר בזאת, כי במקרה של זיכוי אם וככל שיהיה, לא ניתן יהיה להעניק זיכוי ישירות לכרטיס מסוג DEBIT ו/או דיירקט ו/או כל כרטיס דומה אחר שיהיה אם וככל שיהיה והמזמין יוכל לקבל את כספו ישירות לחשבון הבנק בו מתנהל חשבונו ו/או בכל דרך אחרת כפי שתסוכם ישירות מול רולדין.

שימושים אסורים באתר

ללא קבלת הרשאה מפורשת בכתב ומראש מרולדין, אין המשתמש רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים:

שימוש מסחרי באתר ו/או בתכנון ו/או שימוש באתר ו/או תוכנו לרבות מידע, נתונים, סרטונים, מוצרים, מלל, שמע וכיו"ב (להלן: "התוכן") לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט ו/או לכל צורך אחר. אין להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, להפיץ, לשדר, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו. אין להציג תוכן מהאתר באופן גלוי או סמוי או בכל דרך שהיא, המשנה את עיצובו המקורי באתר ו/או המחסירים דבר כלשהו. אין לשבש ו/או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר ו/או לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או כל פגיעה אחרת.

משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או בניגוד להוראות הדין, הדבר עלול למנוע גישתו לאתר ויישא לבדו באחריות למעשיו הן פלילית, הן אזרחית לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לרולדין ו/או לכל צד שלישי אחר ויחויב  לפצות ולשפות את רולדין ו/או מי מטעמה בכל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט מיד עם דרישתה הראשונה של רולדין.

פטור מאחריות

פטור מאחריות של רולדין משמעו פטור מכל אחריות לנזק ישיר או עקיף למשתמש ו/או לכל

צד ג' אחר. פטור מאחריות כלפי רולדין יחול גם לגבי כל חברה בת, חברה מסונפת, חברה קשורה,

בעלי מניות, דירקטורים, נושאי משרה אנשי הנהלה, עובדים, וכל מי שפועל מטעם רולדין ו/או בשמה בין אם צוין הדבר מפורשות להלן ובין אם לאו.

הדין החל וסמכות שיפוט

על הסכם זה ועל כל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו, יחולו דיני מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בהסכם ובכל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו.

הצהרת נגישות 2020

"רולדין" הינה חברה גדולה ומובילה בפריסה ארצית המנהלת ומפעילה בסניפיה קונדיטוריה ובתי קפה.

מתוך הכרה בחשיבות מתן הזדמנויות שוות ושמירה על כבוד האדם וזכויותיו, משקיעה רולדין מאמצים ומשאבים רבים ביצירת חוויית שימוש נוחה, קלה ונגישה לאנשים בעלי מוגבלויות.

אתר: רולדין אונליין – מופעל באמצעות תוכנת הנגשה שפותחה עבורו במיוחד. תוכנה זו מתאימה אותו לרמת הנגישות AA הנדרשת לפי תקן ישראל 5568 ("נגישות אתרי אינטרנט") ולשימוש בכלל הדפדפנים העכשוויים.

שירות ההנגשה – צפייה על ידי לחיצה על כפתור הנגישות ייפתח בפני המשתמש ו/או המזמין תפריט ובו האפשרויות הבאות:

שינוי צבעי המסך לצבעי מונוכרום

שינוי ניגודיות (גבוהה/נמוכה)

שינוי גודל גופן (הגדלה/הקטנה)

שינוי סוג הגופן לגופן קריא

שינוי גודל וצבע סמן העכבר

חלונית הגדלת מסך

סימון קישורים וכותרות

הוספת תיאור לתמונות

לחיצה על אחת האפשרויות בתפריט תשנה את מצג הדף באופן המבוקש.

רולדין פועלת באופן מתמשך לשיפור חוויית הגלישה, ועם זאת ייתכן והמשתמש ו/או המזמין באתר ייתקל בדפים אשר טרם נמצא הפתרון להנגשתם. בסניפי רולדין מותקנות מערכות עזר למען אנשים עם מוגבלות בשמיעה מסוג לולאת השראה הכוללת גם מיקרופון חיצוני ואפשרות חיבור לאוזניות לשימוש במערכת העזר לשמיעה יש להעביר את מכשיר השמיעה למצב T.

והיה אם תרצו לשלוח לרולדין הצעות לשיפור שירות ההנגשה, אנא שלחו את הצעתכם למייל customersservice@roladin.co.il ואנו נטפל בפנייתכם בהקדם.

כמו כן, ניתן לפנות אל שרות הלקוחות של רולדין בטלפון: 09-9543497.

רולדין מאחלת לכם שימוש נעים וקל באתר!

ר\18\1\615