כללי

 1. "רולדין בע"מ ח.פ. 512054750 ו"רולדין ניהול סניפים וזכיינות בע"מ ח.פ. 512311242 מרחוב האופה 1 קדימה ו/או בעלי מניותיה ו/או דירקטורים ו/או נושאי משרה ו/או אנשי הנהלה ו/או זכייניה ו/או עובדי סניפי רולדין ו/או מי מטעמה של רולדין" (להלן ביחד ולחוד: "רולדין" ו/או "החברה"), בעלת רשת סניפים בפריסה ארצית המופעלים על ידי זכיינים מטעמה ומספר בודד על ידי רולדין עצמה.
 2. "האתר" – אתר האינטרנט של רולדין לציבור הלקוחות הגולשים באתר לרבות לקוחות רולדין קיימים ו/או פוטנציאלים שבחרו להצטרף למועדון הלקוחות של רולדין בין היתר, עבור שירות הזמנת משלוחים אותם ניתן להזמין באמצעות האתר. לבירור פרטים לגבי השליחות ניתן לשלוח פנייה בצור קשר באתר רולדין.
 3. בכל מקום בתקנון זה בו נכתב: "החברה" או "רולדין" הכוונה גם ל-"אתר" ולהיפך וכן, לכל מי שמטעמם (להלן: "התקנון").
 4. אתר זה כולל מידע משתנה ביחס לרשת רולדין ולסניפיה (להלן בהתאמה: "הרשת" ו- "סניפי הרשת"), תפריט ומוצרים שונים אותם מוכרת רולדין באתר, עוגות, לחמים, מאפים, מגשי אירוח ועוד (להלן ייקראו ביחד ולחוד: "המוצרים")
 5. השימוש באתר משמעו, אישור והסכמת המשתמש באתר להוראות המפורטות להלן (להלן: "המשתמש" ו/או "המזמין" ו/או "הלקוח"), אשר יעשה בו שימוש בהתאם לכללים שיפורטו להלן וכן בהתאם להוראות כל חוק ודין לרבות אך לא רק הוראות שחלות ואשר יחולו מטעם הרשויות המוסמכות וכן הוראות על שימוש באתרים, כפי שיהיו מעת לעת ובכלל זה, הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, והתקנות שהותקנו על פיו (להלן : "הוראות הדין").
 6. מובהר בזאת, כי בכל מקרה של הפרת כללי השימוש וזאת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רולדין, רשאית רולדין ו/או מי מטעמה ו/או כל רשות מוסמכת, להביא להפסקת השימוש ע"י המשתמש ו/או לנקוט באמצעים שונים, לרבות בהליכים משפטיים.
 7. רולדין שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר למזמין ו/או משתמש מסוים, לבצע רכישות באמצעות האתר, וזאת מכל סיבה שהיא, וללא צורך במתן נימוק או הסבר לכך.
 8. תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועדים לגברים ולנשים כאחד.
 9. האתר והמידע שבו פתוח לשימוש המשתמשים במצבו כפי שהוא (as is).
 10. רולדין עושה מאמצים ניכרים כי המידע באתר יהיה עדכני ומדויק, אולם יתכן והמידע לא יהיו שלם או שנפלו בו טעויות. רולדין אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס למידע כאמור.
 11. רולדין שומרת על זכותה לשנות ולעדכן את האתר ו/או את תכניו (להלן: "התכנים") מעת לעת, בכל דרך שהיא, לרבות שינוי תוכן ו/או שינוי עצוב, הסרת קישורים, חסימתם ממקומות שונים, הגבלת הגישה, הורדת חלקים מהאתר ואפילו הורדת האתר מראש וזאת, ללא כל צורך בהודעה מראש. כל שינוי כאמור, ייכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר ולא תשמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהמשתמש לרולדין בדבר השינויים כאמור.
 12. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רולדין שומרת על זכותה המלאה לסרב להעניק גישה לאתר כולו ו/או חלקו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
 13. הקישורים החיצוניים שיוצגו באתר, אם וככל ויוצגו, נועדו כשירות למשתמש באתר
  בלבד ורולדין אינה אחראית ולא תהיה אחראית לאתרים המקושרים, לתכנים המוצגים בהם, לאמיתות תכנם, לאיכות השירות הניתן בהם וכן, לנתונים ולמידע המוצגים בהם וכיו"ב. מובהר, כי המידע המוצג באתרים אילו, מוצג בשליטתן של אותן חברות ועל אחריותן בלבד.
 14. במהלך השימוש באתר ייתכנו הפסקות ופגיעות באיכות השירות, שאינן תלויות ברולדין. אנו מתנצלים על כך ונעשה את מירב מאמצנו כדי שלא יקרו. יחד עם זאת, לא נוכל לשאת באחריות כתוצאה מאירועים אילו.
 15. בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו, ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה בהתאם לפרטים המופיעים בשולי תקנון זה. החברה תעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי. 

מדיניות מכירת מוצרים וכשרות

16. התמונות המוצגות באתר נועדו לאפשר התרשמות המשתמש מהמוצרים והינן להמחשה בלבד.  ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות לבין המוצרים המסופקים בפועל. כמו כן, לעיתים תתכנה טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים שיסופקו בפועל. לאור האמור, יש להתייחס לתמונות כמיועדות להמחשה בלבד.   בכל מקרה, אין מדובר בעילת ביטול של ההזמנה, ובהתאמה, גם לא תתאפשר השבה של הכסף ששולם. מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות ככל יכולתה להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.

17. החברה מוכרת את מוצריה ללקוחות פרטיים וללקוחות עסקיים אשר אין בכוונתם למכרם במכירה חוזרת ללקוחות. לפיכך, רולדין תהיה רשאית לסרב לבצע הזמנה אם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תהיה סבורה כי המוצרים נשוא ההזמנה מיועדים למכירה חוזרת ללקוחות.

18. אספקתו של כל מוצר ממגוון המוצרים המוצע למכירה על ידי רולדין, מותנה בזמינותו של המוצר בעת ביצוע ההזמנה ואזורי משלוח.

19. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ כשיעורו בחוק, ואינם כוללים דמי משלוח כמפורט להלן.

20. החברה רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההזמנה.

21. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית לצאת במבצעים שונים, לרבות מבצעי שילוח, בין פרסונאליים או אישיים ובין כלליים ללקוחותיה, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

22. כל מוצרי החברה המיוצרים ונשלחים ממפעל החברה הינם בעלי כשרות חלבי – הרבנות הראשית; קפה – כשר בחזקת חלבי; מוצרי רולדין הנאפים בסניפי החברה ומוצרים נלווים כמו: מגשי אירוח – לא בהכרח כשרי, אלא אם כן בחר המשתמש בסניף כשר. בכל מקרה, יש לבדוק בעת ביצוע ההזמנה באתר את הכשרות או העדר כשרות של כל מוצר.

אישור תקנון, דיוור ואופן ביצוע הרכישה

23. בטרם רכישה באתר, הנך נדרש לאשר את תקנון רולדין ובהתאם להחלטתך לאשר גם קבלת דיוור שיווקי מהחברה. לקוח שאישר קבלת דיוור ומעונין לחזור בו מהסכמתו, יכול לעשות זאת בתחתית הדיוור שהתקבל או בכתב לשרות הלקוחות של החברה שפרטיהם מופיעים בשולי תקנון זה.

24. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון מדויק. האחריות למילוי הפרטים חלה על המשתמש (הלקוח) בלבד. החברה לא תהיה אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך ולא תישא בשום אחריות כתוצאה מכך.

25. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף אף להליכים משפטיים. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים ו/או חלקיים ו/או לא מדויקים.

26. הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה כאמור, יקבל המזמין הודעה מתאימה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.

27. יובהר, כי לא ניתן לשלם באתר באמצעות כרטיס שאינו כרטיס אשראי ו/או כרטיס דיירקט ו/או כרטיס מתנה של רולדין אם וככל ויהיה וכן, לא באמצעות כרטיס ו/או שוברי קנייה של חברות חיצוניות כגון: BUY ME. ככל והתשלום יבוצע בכרטיס של רולדין אם וככל ויהיה כאמור, יש לציין בהערות בעת ביצוע ההזמנה את מספר כרטיס המתנה והחברה תחייב את הלקוח לאחר בדיקתו.

שירות המשלוחים

28. הזמנת משלוח מותנית במילוי פרטי המשתמש בטופס ההרשמה באתר. על המשתמש למלא טופס הרשמה זה בעת השימוש הראשוני באתר. המשתמש מתחייב למסור פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים בין היתר: שם, מספר ת.ז., כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.

29. תשומת הלב, כי הנך נותן הסכמתך לכך שפרטים שמסרת לנו באתר: שם וכתובת דואר אלקטרוני יישמרו אצלנו במערכת לצורך זיהוי בהזמנה הבאה שלך באתר. בכל מקרה, במסגרת התהליך תידרש להקיש את מספר הנייד שלך ותקבל בהודעת SMS קוד אימות על מנת שתזין אותו באתר בעת ביצוע ההזמנה לצורך המשך תהליך ההזמנה והשלמתו.

30. מודגש, כי אין לעשות שימוש באתר פחות מגיל 18 ו/או בזהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים.כמו כן יובהר, כי המכירה של כל מוצרי רולדין נעשית אך ורק בגבולות ישראל.

31. מסירת פרטי המשתמש ונתונים אחרים אודותיו באתר תהווה הסכמה והיתר לרולדין לעשות בהם שימוש לצורכי מתן שירות לצורך טיפול בהזמנת המשתמש באמצעות אתר זה או באמצעות הודעת מסר קצר לרבות, שיפור השירותים בכלל זה הסכמה לקבלת מסרים, הודעות ,תכתובות, שאלונים, בדיקות תקופתיות, סקרים וכו' שנועדו לשפרם ולשפר את השירות כלפי לקוחות רולדין.

32. מבלי לגרוע מהאמור, רולדין תשלח למזמין דיוור ישיר בכפוף לכך שהמזמין נתן הסכמתו באופן פוזיטיבי לאמור, פוזיטיבי לאמור, כמפורט להלן: רולדין מעוניינת לשלוח אליך מעת לעת, באמצעות הפרטים שהזנת במסגרת הזמנה שביצעת באתר רולדין – דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS מידע בדבר מוצריה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, היינו, רק אם סימנת באופן פוזיטיבי את הצ'ק בוקס המסומן. מובהר בזאת, כי בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולבטלה ובהתאם, תחדל לקבל מידע פרסומי כאמור. רולדין לא תמסור את

33. רולדין תעניק משלוחים עד לכתובת המשתמש באזורי החלוקה המוגדרים בלבד. יובהר כי שירות המשלוחים מוגבל לאזורי חלוקה ורולדין תהיה רשאית לערוך שינויים באזורי החלוקה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתן על כך הודעה מראש.

34. שירות הזמנת משלוח באתר מותאם לשעות פעילותם ועלול להשתנות מעת לעת ומבלי לתן הודעה מראש.

35. טרם משלוח ההזמנה ביום אספקת ההזמנה, יקבל המזמין הודעה לפיה, ההזמנה יצאה  והיא בדרך אליו.

36. בכל מקרה, רולדין אינה אחראית לכל איחור ו/או אי הגעה באספקת המוצר בשל נסיבות שאינן מצויות בשליטתה ואשר יש בהן כדי לסכל את הגעתו של המשלוח במועדו ובהן מסירת פרטים כוזבים בידי המזמין, מסירת פרטים בלתי מדויקים בידי המזמין, סגירת כבישים וחסימת התנועה בידי גורם חיצוני, אסון טבע, מצב חירום לאומי, מזג אוויר סוער, תקנות וצווים של הרשויות המוסמכות שעל פיהן פועלת רולדין לרבות אך לא רק תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף – 2020 וכל סיבה אחרת שלא ידעה עליה ולא יכולה היתה לדעת עליה. בכל הקשור לאמור, המשתמש פוטר את רולדין ו/או מי מטעמה מכל אחריות מכל מן וסוג שהוא ולא תשמע כלפיה כל טענה ו/או דרישה ו/תביעה בעניין. מובהר בזאת, כי רשימה זו הינה חלקית ואיננה ממצה נסיבות כאמור.

37. "שרות הזמנת משלוח באתר מותנה בהזמנה בעלות מינימלית בסך של 100 ₪ בתוספת דמי משלוח בעלות מינימלית בסך של 30 ₪, סכום שיכול להשתנות מסניף לסניף בהתאם לאזורי השילוח ולמרחק הנדרש, שייגבו עבור כל משלוח בעת ביצוע ההזמנה. בכל מקרה, בעת ביצוע ההזמנה יוכל הלקוח לראות את המחיר טרם אישורו את ההזמנה". אמצעי התשלום באתר הינו באמצעות כרטיסי אשראי והכל בכפוף להלן:

37.1 אישור ההזמנה מותנה בשימוש בכרטיס אשראי בתוקף, ובאישור מטעם חברת האשראי.

37.2 אישור ההזמנה מותנה בזיהוי המזמין באתר באמצעות קוד אשר יישלח בהודעת טקסט לטלפון הנייד שימסור המזמין. יובהר כי השלמת הזיהוי באתר תהווה אסמכתא להזמנה.

38. במקרים בהם מוצר אשר מופיע באתר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע ההזמנה, הזכיין ו/או מי מטעמו המפעיל את הסניף הרלוונטי, יצור קשר עם הלקוח ובו יעדכן בדבר החוסרים במלאי והלקוח לא יחויב בגין המוצרים שחסרים ויציע ללקוח החלפה או זיכוי וככל וחויב, התמורה תוחזר בתוך 14 ימי עסקים.

39. למען הסר ספק, החברה לא תהיה מחויבת במכירת מי מהמוצרים, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג' וזאת, בכפוף לכך שהחברה תשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל ושילם, ו/או תבטל את החיוב ככל ובוצע, הכל בתוך 21 ימי עסקים כאמור.

הערות

40. הנתונים המופיעים על מוצרי רולדין נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם. יתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו. תשומת הלב, כי חלק מהמוצרים אשר אינם נארזים באריזה הרמטית כשם שנמכרים בחנויות הרשת כגון: עוגות שמרים קראנץ', מאפים במשקל וכיו"ב, אינם נושאים תווית המפרטת את מרכיבי המוצר. תשומת הלב, כי ניתן לראות את פירוט מריבי המוצר בקטלוג המוצרים באתר החברה.  מובהר בזאת, שכל המוצרים נעשים בסביבה אלרגנית  ועל המזמין מוטלת האחריות לבדוק מראש האם המוצר שהזמין מכיל חומרים אלרגניים כגון: מוצרי חלב, אגוזים לסוגיהם, קוקוס, ביצים, גלוטן וכד' אשר מפורטים בקטלוג המוצרים של האתר כאמור.

41. מובהר בזאת, כי ההזמנות באתר בין אם המשלוח נעשה ע"י רולדין ובין אם נעשה באמצעות איסוף עצמי אינן כוללות מבצעים שונים הנעשים בסניפי רולדין מעת לעת לרבות אך לא רק, בסופי שבוע ו/או מבצעים המתבצעים בסניפים ספציפיים ו/או מבצעים שיכולים ויהיו רק באתר רולדין ולא בסניפי רולדין ולכן, לא תשמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המזמין כלפי רולדין ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

ביטול / שינוי הזמנה על ידי הלקוח

42. שינוי ו/או ביטול הזמנה על ידי המזמין תתאפשר בהתאם להוראות הדין.

43. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לפרק זה, ככל שהמזמין רכש את ספר רולדין, יחולו ההוראות הבאות:

43.1 אם הספר נרכש במסגרת מבצע  כלשהו לרבות אך לא רק כ"מארז מתנה" או כל דבר דומה אחר אשר מלבד הספר רכש או קיבל המזמין מוצר מזון כלשהו כגון: עוגה, לא ניתן יהיה להחליף ו/או להחזיר את אותו מוצר מזון שנרכש במסגרת מבצע כלשהו כאמור במוצר מזון אחר או בכל מוצר כלשהו לרבות לא בכסף או בשווי כסף.

43.2 מבלי לגרוע מהאמור בפרק זה (ביטול / שינוי הזמנה), ככל שהמזמין יבקש להחזיר את הספר שנרכש או לקבל זיכוי בעדו והספר נרכש כאמור במסגרת מבצע כלשהו, הדבר יתאפשר בהתאם להוראות הדין כאמור וכן בניכוי מוצר המזון הנוסף שנרכש במסגרת אותו מבצע כאמור והכל בהתאם לפרסומי רולדין באשר לאותו מבצע ספציפי (לדוגמא: אם המזמין רכש את הספר וקיבל עוגה מתנה שעלותה לצרכן סך של 35 ₪ אולם המזמין קיבלה במחיר הספר, וביקש להחזיר את הספר, יוכל להחזירו בהתאם להוראות הדין ובקיזוז עלות העוגה אותה קיבל במסגרת אותו המבצע, היינו, בקיזוז של 35 ₪. על אף האמור, רולדין שומרת על זכותה לקזז מחיר מופחת מהמחיר המלא של העוגה והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלבד שבשום מקרה הקיזוז האמור לא יהיה במחיר שהינו גבוה ממחיר העוגה כפי שהיא נמכרת ללקוחות רולדין stand alone).

44. מובהר בזאת, כי במקרה של זיכוי אם וככל שיהיה, לא ניתן יהיה להעניק זיכוי ישירות לכרטיס מסוג DEBIT ו/או דיירקט ו/או כל כרטיס דומה אחר שיהיה אם וככל שיהיה והמזמין יוכל לקבל את כספו ישירות לחשבון הבנק בו מתנהל חשבונו ו/או בכל דרך אחרת כפי שתסוכם ישירות מול רולדין.

ביטול עסקה על ידי החברה

45. החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה של מוצרים, כולה או חלקה, במקרים הבאים:

45.1 אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר.

45.2 אם יתגלה כי הלקוח הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה.

45.3 אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלולים לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר. 

45.4 אם הלקוח חב חוב כספי לחברה וכבר חלף המועד לתשלומו.

45.5 אם נפלה טעות כלשהי,  לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או תקלה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר.

45.6 במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, לרבות אך לא רק, פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, מגפות, תקלות בסליקת אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאה ממעשה או מחדל של האתר.

45.7במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמה.

45.8 אם אזל המוצר מהמלאי לאחר/לפני שהתבצעה המכירה (אך טרם המשלוח ללקוח). בוטלה ההזמנה כאמור, האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

45.9 כאשר קיים חשש מצד החברה, שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

45.10 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

פרטיות ומאגרי מידע

46. פרטיות המצטרפים למועדון הלקוחות של רולדין והרוכשים ממגוון המוצרים באתר חשובה לרולדין מאוד.

47. המידע והפרטים שימסרו לרולדין על ידי הלקוחות ו/או הנאסף על ידי רולדין במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, מהווה הסכמה מטעם הלקוחות לרולדין לעשות בנתונים אילו כל שימוש לשם מתן השירותים, לרבות שמירת הנתונים ואגירתם.

48. מסירת פרטים אישיים ונתונים אחרים כאמור לעיל, מהווה גם הסכמה להיכלל במאגרי המידע של רולדין, ככל שתבחר רולדין לנהל מאגרים כאלו. המאגרים ישמשו את רולדין, בלא צורך בהסכמה נוספת כלשהי של הלקוח.

49. רולדין תהיה רשאית, בנוסף לאמור לעיל, לעשות כל שימוש במידע למטרות ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לצרכי כריית מידע, לזיהוי מגמות ולמטרות מסחריות כגון אלו.

50. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 44.11-44.14 לעיל, רולדין תהא רשאית להעביר לצדדים שלישיים כלשהם, מידע שהועבר לה על ידי הלקוחות או שנאסף על ידה במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל את הסכמת הלקוח לכך, בכל אחד מהמקרים הבאים:

50.1 אם מסירת המידע נדרשת מכח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי;

50.2 אם רולדין סבורה כי מסירת המידע דרושה למניעת נזק ללקוח או לצדדים שלישיים;

50.3 אם לקוח מפר את הוראות התקנון או מבצע פעולות אסורות על פי כל דין (לרבות ניסיון לביצוע פעולות כאלה); 

50.4אם קיימת מחלוקת ו/או סכסוך משפטי בין רולדין ו/או לקוח באתר וכן לצורך שימוש בהליכים משפטיים אחרים בהם רולדין מעורבת, בהתאם לצורך ולשיקול דעתה רולדין;

50.5 אם רולדין תתמזג עם גורמים אחרים, תמכור את פעילותה, תשנה את הבעלות בה, תעביר עסקיה, כולם או חלקם, לצד שלישי כלשהו וכיו"ב. במקרה זה רשאית רולדין להעביר את המידע שאגרה אודות הלקוחות וכל חומר אחר שבידיה, לאותו גורם.

51. כל העברה של מספר כרטיס האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע 
המחמיר ביותר של DSS PCI Level 1, ופרטי האשראי אינם נשמרים במערכות החברה ו/או בידיה.

52. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש ללא הרשאה.

53. החברה עושה מאמץ לספק ללקוחותיה שירות תקין ובאיכות גבוהה, אם כי אינה מתחייבת שהשרות לא יופרע, יינתן כסדרו ו/או בלא הפסקות ו/או יתקיים בבטחה ו/או ללא טעויות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר.

54. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב-"עוגיות" (Cookies), קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן או טכנולוגיות דומות, לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוחות, לצרכי אבטחת מידע, שיפור חווית המשתמש, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש.

שימושים אסורים באתר

55. הקניין הרוחני, זכויות היוצרים וכל זכות אחרת באתר, בצילומים, בתמונות, וכל מידע אחר מכל מין וסוג שהוא באתר (להלן: "המידע"), הם קניינה של רולדין בלבד או של צדיים שלישיים אשר התירו לרולדין לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.

56. ללא קבלת הרשאה מפורשת בכתב ומראש מרולדין, אין המשתמש רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים:

שימוש מסחרי באתר ו/או בתכנון ו/או שימוש באתר ו/או תוכנו לרבות מידע, נתונים, סרטונים, מוצרים, מלל, שמע וכיו"ב (להלן: "התוכן") לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט ו/או לכל צורך אחר. אין להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, להפיץ, לשדר, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו. אין להציג תוכן מהאתר באופן גלוי או סמוי או בכל דרך שהיא, המשנה את עיצובו המקורי באתר ו/או המחסירים דבר כלשהו.

57. אין לעשות כל שימוש במידע זה ו/או בחלקים ממנו בניגוד לאמור בזכויות היוצרים ובאמנות הבינלאומיות הנוגעות לענייני זכויות יוצרים.

58. אין לשבש ו/או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר ו/או לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או כל פגיעה אחרת.

59. סימני המסחר של רולדין, הסימנים הרשומים על שמה וכן, כל סימן אחר המזוהה עמה ו/או השייך לה, בין אם מסומן בצדו סימון ובין אם לא, הם קניינה הבלעדי של רולדין, שהשימוש בהם מותר לרולדין בלבד. אין בהצבת סימניה המסחריים של רולדין באתר, משום הרשאה כלשהי למשתמשים באתר לשימוש כלשהו באתר ו/או לפגיעה כלשהי בזכויות הקניין של סימני המסחר ו/או על מותגיה של רולדין, ובשום מקרה, אין לעשות שימוש בסימנים אילו, לרבות העתקתם לכל מטרה שהיא.

60. משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או בניגוד להוראות הדין, הדבר עלול למנוע גישתו לאתר ויישא לבדו באחריות למעשיו הן פלילית, הן אזרחית לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לרולדין ו/או לכל צד שלישי אחר ויחויב  לפצות ולשפות את רולדין ו/או מי מטעמה בכל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט מיד עם דרישתה הראשונה של רולדין.

פטור מאחריות

61. פטור מאחריות של רולדין משמעו פטור מכל אחריות לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד שעלולים להיגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' אחר   כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/אומניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

62. פטור מאחריות כלפי רולדין יחול גם לגבי כל חברה בת, חברה מסונפת, חברה קשורה, בעלי מניות, דירקטורים, נושאי משרה אנשי הנהלה, עובדים, וכל מי שפועל מטעם רולדין ו/או בשמה בין אם צוין הדבר מפורשות להלן ובין אם לאו.

הדין החל וסמכות שיפוט

63. על הסכם זה ועל כל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו, יחולו דיני מדינת ישראל. לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו מוקנית סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בהסכם ובכל עניין הקשור והנוגע בהסכם והנובע ממנו.

הצהרת נגישות 2020

64. "רולדין" הינה חברה גדולה ומובילה בפריסה ארצית המנהלת ומפעילה בסניפיה קונדיטוריה ובתי קפה.

65. מתוך הכרה בחשיבות מתן הזדמנויות שוות ושמירה על כבוד האדם וזכויותיו, משקיעה רולדין מאמצים ומשאבים רבים ביצירת חוויית שימוש נוחה, קלה ונגישה לאנשים בעלי מוגבלויות.

66. אתר: רולדין אונליין – מופעל באמצעות תוכנת הנגשה שפותחה עבורו במיוחד. תוכנה זו מתאימה אותו לרמת הנגישות AA הנדרשת לפי תקן ישראל 5568 ("נגישות אתרי אינטרנט") ולשימוש בכלל הדפדפנים העכשוויים.

שירות ההנגשה – צפייה על ידי לחיצה על כפתור הנגישות ייפתח בפני המשתמש ו/או המזמין תפריט ובו האפשרויות הבאות:

שינוי צבעי המסך לצבעי מונוכרום

שינוי ניגודיות (גבוהה/נמוכה)

שינוי גודל גופן (הגדלה/הקטנה)

שינוי סוג הגופן לגופן קריא

שינוי גודל וצבע סמן העכבר

חלונית הגדלת מסך

סימון קישורים וכותרות

הוספת תיאור לתמונות

לחיצה על אחת האפשרויות בתפריט תשנה את מצג הדף באופן המבוקש.

67. רולדין פועלת באופן מתמשך לשיפור חוויית הגלישה, ועם זאת ייתכן והמשתמש ו/או המזמין באתר ייתקל בדפים אשר טרם נמצא הפתרון להנגשתם. בסניפי רולדין מותקנות מערכות עזר למען אנשים עם מוגבלות בשמיעה מסוג לולאת השראה הכוללת גם מיקרופון חיצוני ואפשרות חיבור לאוזניות לשימוש במערכת העזר לשמיעה יש להעביר את מכשיר השמיעה למצב T.

68. במקרה שבו תרצו לשלוח לרולדין הצעות לשיפור שירות ההנגשה, אנא שלחו את הצעתכם למייל customersservice@roladin.co.il ואנו נטפל בפנייתכם בהקדם.

שירות הלקוחות

בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו, ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה, אשר זמין בימים א'-ה' (לא כולל ערבי חג וחג) מהשעה: 09:00 עד לשעה: 17:30, בטלפון: 09-9543497 או במייל: customersservice@roladin.co.il.

תקנון שימוש בכרטיסיות דיגיטליות

כללי

 1. "רולדין בע"מ" ו"רולדין ניהול סניפים וזכיינות בע"מ" (להלן: "רולדין"), בעלת רשת סניפים בפריסה ארצית המופעלים על ידי זכיינים מטעמה ומספר בודד על ידי רולדין עצמה, מעוניינת להעניק ללקוחותיה הטבה ברכישת מוצריה בסניפי רולדין וזאת באמצעות כרטיסיה דיגיטלית והכל בהתאם למפורט להלן (להלן: "סניפי רולדין" ו- "כרטיסיה דיגיטלית" ו/או "כרטיסיה").
 2. לקוחות שירכשו לחם ו/או קפה ו/או אייס קפה, יהיו זכאים לקבל לחם עשירי חינם; קפה עשירי חינם ואייס קפה עשירי חינם בכפוף לתנאים שלהלן (להלן בהתאמה: "הלקוח" ו- "ההטבה" ו- "התקנון").
 3. הוראות תקנון זה, על התיקונים שיחולו בו מעת לעת, יחולו על כל רכישה ושימוש בכרטיסיה.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך מראש או שלא מראש, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של הוראות התקנון באתר ותחייב את הלקוח ממועד פרסומה באתר. האחריות המלאה להכרת תקנון זה כפי שיהיה מעת לעת, חלה על מחזיק הכרטיסייה בלבד. הנוסח של תקנון זה יימצא בכל עת באתר.
 5. החברה אינה אחראית במקרה של אובדן ו/או גניבת הכרטיסייה. האחריות תחול על הלקוח בלבד ולא תשמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רולדין בעניין.

כרטיסיה דיגיטלית

6. לקוח יוכל להצטרף למועדון לקוחות רולדין ולהירשם באופן חד פעמי באחת מ-3 דרכים: באמצעות האפליקציה של רולדין ו/או באמצעות אתר האינטרנט של רולדין במקומות ייעודים לרישום ו/או באמצעות נציגי רולדין בסניפי רולדין.

7. לקוח שיבצע רכישה במי מסניפי רולדין, יוצע לו בסניף עצמו כאמור, להצטרף למועדון לקוחות של רולדין לקבל כרטיסיה דיגיטלית במסגרתה יוכל לצבור נקודות ברכישת מוצרי רולדין כמפורט בתקנון זה ולקבל הטבות שונות כמפורט בתקנון זה וכפי שיעודכן מעת לעת (להלן: "הכרטיסייה הדיגיטלית"). ככל שהביע רצונו להצטרף למועדון הלקוחות כאמור, ימסור לנציג רולדין בסניף את מספר הנייד שלו אשר יוקלד למערכות הממוחשבות של רולדין ומיד ישלח אליו מסרון עם לינק להצטרפות. במסגרת טופס ההצטרפות ימסור הלקוח פרטים כגון: שם מלא, כתובת מייל, נייד ותאריך לידה וכתובת מגורים. ויודגש, כי ללא פרטים אילו, לא יוכל הלקוח להצטרף למועדון הלקוחות של רולדין ולא יוכל בין היתר, לצבור "החתמות" במסגרת הכרטיסייה הדיגיטלית שיאפשרו לו לקבל את ההטבה כאמור.

8. במסגרת הרישום – יסמן הלקוח בשתי רובריקות פוזיטיביות (סימון "וי") על רצונו להצטרף למועדון וכן על אישור תקנון זה. בלעדי אישורים אילו לא יוכל הלקוח להשלים אחר הרישום ולא יוכל להצטרף למועדון הלקוחות של רולדין.

סוגי הכרטיסיות הדיגיטליות:

9. כרטיסיית לחם – לקוח יוכל לבצע 9 רכישות של לחם לבחירתו הקיים במוצרי רולדין (למעט חלה) ולקבל לחם עשירי חינם בשווי של עד 24 ₪ (למעט חלה ומבצעים שונים הקיימים בסניפי רולדין כגון: לחם שני ב-11.90 ₪ ו/או שיתופי פעולה מקומיים אם וככל שקיימים);

10. כרטיסיית קפה – לקוח יוכל לבצע 9 רכישות של קפה בכל אחד מהגדלים הקיימים ברולדין לרבות רכישת קפה במסגרת דיל כגון: "קפה ומאפה" "קפה וכריך" ולקבל קפה עשירי מתנה בשווי של עד 15 ₪. יובהר, כי אין כפל מבצעים ולכן, ככל שהלקוח יבחר ברכישה העשירית לרכוש את הקפה במסגרת דיל כאמור, יוענק לו הקפה בלבד במחיר האמור בסעיף זה ובגין המאפה ו/או הכריך, ישלם את המחיר המלא בהתאם למחירון רולדין כפי שיעודכן מעת לעת.

11. כרטיסיית אייס קפה – לקוח יוכל לבצע 9 רכישות של אייס קפה בכל אחד מהגדלים הקיימים ברולדין ולקבל אייס קפה עשירי מתנה בשווי של עד 16 ₪.

אופן צבירת הנקודות בכרטיסיה הדיגיטלית

12. במועד רכישת המוצר מ-3 הכרטיסיות לעיל, ימסור הלקוח לנציג רולדין את מספר הנייד שלו על מנת שהנציג יוכל לבצע החתמה בכרטיסה הרלוונטית של הלקוח. הלקוח יוכל לעקוב אחר סטטוס הרכישות / ההחתמות שלו בכרטיסייה הדיגיטלית באמצעות האפליקציה ו/או אתר רולדין אונליין ו/או באמצעות נציגי רולדין בסניפים.

אופן המימוש

13. הלקוח יוכל ליהנות ממימוש ההטבה עד חצי שנה ממועד ההחתמה האחרון. לאחר מועד זה תפקע הכרטיסייה הדיגיטלית וזכאותו למימוש ההטבה. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של הלקוח לצבור החתמות בכרטיסיה דיגיטלית חדשה.

כרטיסיות נייר

14. לקוח שקיימת בידיו כרטיסיית נייר, יוצע לו ע"י נציג הסניף להמירה לכרטיסייה דיגיטלית לרבות ההחתמות שכבר צבר עד למועד זה וככל שיסכים, יתבצע אותו תהליך המפורט לעיל (מסירת נייד לשליחת לינק להצטרפות ועוד) וכן, הלקוח ימסור לנציג רולדין בסניף את כרטיסיית הנייר חלף הכרטיסייה הדיגיטלית.

שונות

15. תקנון זה נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

16. עם הצטרפותך למועדון הלקוחות הנך נותן הסכמתך לכך שפרטים שמסרת לנו באתר: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, נייד, תאריך לידה וכיו"ב יישמרו אצלנו במערכת לצורך זיהוי ברכישה הבאה שלך.

17. בנוסף, עם הצטרפותך למועדון הלקוחות, הנך נותן הסכמתך הפוזיטיבית לקבלת אישור דיוור שיווקי אולם תוכל לחזור בך מהסכמתך בכל עת וכן, הנך מאשר פוזיטיבית את תנאי תקנון כרטיסיות זה.

18. הצטרפות למועדון הלקוחות של רולדין הינה מעל גיל 18. הנך מצהיר כי הנך מעל גיל 18 וכי לא עשית שימוש בזהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים.

19. יובהר, כי המכירה של כל מוצרי רולדין נעשית אך ורק בגבולות ישראל.

20. מסירת פרטי הלקוח ונתונים אחרים אודותיו במערכות רולדין תהווה הסכמה והיתר לרולדין לעשות בהם שימוש לצורכי מתן שירות לצורך טיפול בהזמנת הלקוח באמצעות אתר רולדין ו/או האפליקציה לרבות באמצעות הודעת מסר קצר וכן, שיפור השירותים בכלל זה הסכמה לקבלת מסרים, הודעות ,תכתובות, שאלונים, בדיקות תקופתיות, סקרים וכו' שנועדו לשפרם ולשפר את השירות כלפי לקוחות רולדין.

21. אין כפל מבצעים!

22. בכל שאלה ניתן לפנות לשרות הלקוחות של רולדין במייל: customersservice@roladin.co.il או בטלפון: 09-9543497 ופנייתכם תטופל בהקדם.

רולדין מאחלת לכם שימוש נעים וקל באתר!